ให้บริการ สำหรับการเตรียม ความพร้อมเรื่องตรวจประเมินบริษัท

ให้คำปรึกษาในเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจประเมินบริษัทตามมาตรฐานต่างๆ
เช่น Information Security Management System Committee (ISMS-C)

ISMS Scope

ขอบเขต ISMS

Risk Treatment Plan

แผนการรักษาความเสี่ยง

ISMS Policy

นโยบาย ISMS

Statement of Applicability

ข้อมูล คำชี้แจงการบังคับใช้ระบบ

ISMS Organization

ISMS ภายในองค์กร

Risk Controls

การควบคุมความเสี่ยง

Asset Inventory

สินค้าคงคลัง

Risk Treatment

การรักษาความเสี่ยง

Risk Assessment

การประเมินความเสี่ยง

ISMS Training

การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบ ISMS

Control Effectiveness

ควบคุมประสิทธิผล

Management Review

ข้อมูลการวิจารณ์ จากผู้บริหาร

ContinualImprovement Measurement Corrective Action

การดำเนินการแก้ไขการวัดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISMS Documentation

จัดทำเอกสาร ISMS ขององค์กร

Internal Audit

การตรวจสอบภายใน

ISMS Summary

จัดทำ ISMS สรุปผลขององค์กร

Preventive Action

มาตรการป้องกัน