ให้บริการ ด้านการออกแบบพัฒนา เทคโนโลยี และ ระบบสารสนเทศ

รับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ในส่วนของ Hardware ของบริษัททั้งหมด

Network Security Design

การออกแบบความปลอดภัยเครือข่าย

Cloud Security Design

การออกแบบความปลอดภัยบนคลาวด์

System Security Design

การออกแบบความปลอดภัยของระบบ

Software Security Design

การออกแบบความปลอดภัยของซอฟต์แวร์

Wireless Security Design

การออกแบบความปลอดภัยไร้สาย