วัตถุประสงค์หลักของเรา

Objective of us

แก้ปัญหาด้าน มาตรฐานให้กับองค์กร

สร้างมาตรฐานให้กับองค์กรในระดับ Global

สร้างระบบรักษาความปลอดภัย

สำหรับระบบสารสนเทศ ขององค์กร

ติดตั้งเครื่องมือ
และ อุปกรณ์

สำหรับระบบสารสนเทศ ขององค์กร

เตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมิน

สำหรับองค์กรทุกระดับ

เหมาะสำหรับ

Service for Company

องค์กรที่กำลังพัฒนา
เรื่องของมาตรฐาน

องค์กรที่กำลังพัฒนา เรื่องระบบ
รักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล

องค์กรที่กำลังพัฒนา
เรื่องการตรวจ และ การประเมินผล

ลูกค้าของเรา

Customer of us

พาร์ทเนอร์ของเรา

Partner

ATT Solution Certified

has four IT certification series that test different knowledge standards

Addraess