ให้คำปรึกษา ด้านมาตรฐานสากล

Accreditable Standard - มาตรฐานที่รองรับ :

Align with best practice / framework

การพัฒนาแนวปฏิบัติงานที่ดีที่สุด

ISO/IEC 27001 : 2013

Information Security Management System

COSO

ระบบ coso

ISO/IEC 27017 : 2015

Code of practice for information security controls based on

COBIT

ระบบ ITIL

ISO/IEC 27002

for cloud services (1st in Thailand)

ITIL

ระบบ ITIL

ISOIEC 27018 : 2014

Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors (1st in Thailand)

TOGAF

(EnterpriseArchitecture) สถาปัตยกรรม ITIL

ISO/IEC 27799 : 2016

Healthin for matics — Information security management in health ( 1st in Thailand )

CSA Star - Cloud Security Alliance (CSA)

Star ( 1st in Thailand )

Office of Insurance Commission (OIC)

เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการการประกันภัย (คปภ.)

ISO/IEC 20000 : 2018

IT Service Management System

The Securities and Exchange Commission (SEC)

เกี่ยวกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ISO 22301 : 2012

Business Continuity Management System

The Comptroller General’s Department (CGD)

เกี่ยวกับ กรมควบคุมดูแลทั่วไป (CGD)

Laws Regulation and Statutory

เกี่ยวกับ กฎหมายและข้อบังคับ

Bank of Thailand (BOT)

เกี่ยวกับ ระบบธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

Office of the Public Sector Development Commission(OPDC)

Office of the Public Sector Development Commission(OPDC)