ให้บริการ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ

รูปแบบการบริการด้านความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐาน : ISO/IEC 27001

Vulnerability Assessment Scan

การสแกนประเมินช่องโหว่

Source Code Audit

การตรวจสอบซอร์สโค้ด

Penetration Testing

การทดสอบการเจาะ

Security Operation Center

จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

จัดการ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

การทดสอบความแข็งแรงของเซิฟเวอร์

IT Security Consultant

ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยไอที

Logging Service Audit

การตรวจสอบบริการบันทึกการทำงานของระบบ